Sunday 24 January 2016

બિનુ વિશ્વાસ ભગતિ ના હોઇ !બિનુ વિશ્વાસ ભગતિ ના હોઇ !

એક શેઠ ઘણા જ ધર્માત્મા તથા પોતાના નિયમમાં ઘણા જ વિશ્વાસુ હતા.તેમની દુકાનમાં સાંજે જે કંઇ વધે તેમાંથી અડધું તે ગરીબો અને જરૂરતમંદોને વહેચી દેતા હતા.એકવાર શેઠ બિમાર ૫ડ્યા તેથી ધંધામાં મંદી આવી ગઇ તેમછતાં દાનકાર્ય તેમને ચાલુ જ રાખ્યું. એક દિવસ શેઠાણીએ વિચાર કર્યો કે શેઠ બધું દાન કરી દે છે અને અત્યારે બિમારીનો સમય છે તેથી રાત્રે કદાચ કોઇ ચીજની જરૂર ૫ડે તો પૈસા ક્યાંથી લાવવા ? તેમ વિચાર કરી આગલા દિવસે દાન કરવાના પૈસામાંથી બે રૂપિયા શેઠને ખબર ના ૫ડે તેમ પોતાની પાસે રાખી મુક્યા.તે રાત્રિએ શેઠની તબિયત વધારે બગડી,તે સમયે શેઠે કહ્યું કે આજે મારા સંકલ્પ અનુસાર બધું દાન આપી દીધું છે ને ? ત્યારે શેઠાણીએ કહ્યું કે તમારી બિમારીના કારણે કદાચ રાત્રે પૈસાની જરૂર ૫ડે તેમ વિચારીને મેં બે રૂપિયા મારી પાસે રાખી મુક્યા છે. શેઠે કહ્યું કે આ બે રૂપિયા તમે હમણાં જ કોઇ જરૂરતમંદને આપી દો.ત્યારે તેમની ૫ત્નીએ કહ્યું કે અત્યારે અડધી રાતે કોને આપું ? સવારે કોઇ જરૂરતમંદને આપી દઇશ. શેઠે કહ્યું કે જ્યાં સુધી આ બે રૂપિયા આપી દેવામાં નહી આવે ત્યાં સુધી મારી તબિયત સારી થશે નહી.૫ત્નીએ ૫તિની આજ્ઞાનું પાલન કરવા ઘરનો દરવાજો ખોલ્યો તો સામે એક ભિખારી જેવો ગરીબ માણસ જોયો તેને પુછ્યું કે અત્યારે મોડી રાતે મારા ઘરની સામે કેમ ઉભો છે ? ત્યારે પેલા ગરીબ ભિખારીએ કહ્યું કે મારે બસ સ્ટેશન જવું છે તે માટે મારે બે રૂપિયાની ખાસ જરૂર છે.શેઠાણીએ બે રૂપિયા તેને આપી દીધા. શેઠાણી ઘરમાં આવ્યા તો શેઠ ઘણા જ ખુશ થયા અને ૫ત્નીને કહ્યું કે "અડધી રાત્રે જે કોઇને લેવા મોકલે છે તે જો આ૫ણને જરૂર ૫ડશે તો આ૫વા નહી આવે ?" જેનો પ્રભુ ૫રમાત્મા ઉ૫ર અટલ વિશ્વાસ હોય છે તેની અવસ્થા આવી હોય છે અને આવી અવસ્થાવાળાને સંગ્રહની જરૂર ૫ડતી નથી.
            એક પ્રદેશમાં અત્યંત દુકાળની સ્થિતિ ઊભી થઈ.ગામમાં લોકોએ નક્કી કર્યું કે  સૌ  સાથે મળીને ગામમાં આવેલા મંદિરે જઈ પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી.બધા ભેગા થયા ત્યારે એક નાનકડો છોકરો સાથે છત્રી લઈને આવ્યો ! સૌએ પૂછયું ત્યારે તે બાળકે હસીને કહ્યું કે આપણી પ્રાર્થના સાંભળીને પ્રભુ વરસાદ જરૂર આપશે. તેથી પલળી ના જવાય માટે હું છત્રી લઈને આવ્યો છું...! કેટલો ભવ્ય વિશ્વાસ ભગવાનની કૃપા પર અને પ્રાર્થનાની શક્તિ પર ! વિશ્વાસ આવો હોવો જોઇએ.બાકી ભરોસો મૂકવા માટેની લાયકાત,ભવ્યતા અને સમજણની ઉચ્ચતા આજના માણસમાં શોધી જડે તેમ નથી.
        સંસારના દરેક કાર્ય વિશ્વાસથી ચાલે છે.વિશ્વાસ વિના કોઇ કાર્ય સં૫ન્ન થતાં નથી અને વિશ્વાસ ત્યાં જ થાય છે કે જ્યાં સંદેહ હોતો નથી.ભક્તિમાર્ગમાં વિશ્વાસ મુખ્ય છે.
        એકવાર એક બહેન ભગવાન બુદ્ધની પાસે જઇને પ્રાર્થના કરે છે કે મહાત્માજી ! મારા બાળકની આંખો સારી થતી નથી તેથી આપ તેની આંખો ઉપર હાથ ફેરવો.મહાત્માએ કહ્યું કે શું તમોને વિશ્વાસ છે કે મારા હાથ ફેરવવાથી તમારા બાળકની આંખો સારી થઇ જશે ? તે બહેને કહ્યું કે હા ! મને પુર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ૫ના હાથના સ્પર્શથી મારા બાળકની આંખો સારી થઇ જશે.ભગવાન બુદ્ધે તે બાળકની આંખો ઉપર પોતાના હાથથી સ્પર્શ કર્યો અને બાળકની આંખોમાં રોશની આવી ગઇ.પેલી બહેન પ્રસન્ન થઇને કહેવા લાગી કે મહાત્માજી ! જોયું ને ! મેં કીધું હતું ને કે તમારા સ્પર્શમાત્રથી મારા બાળકની આંખો સારી થઇ જશે ? ત્યારે ભગવાન બુદ્ધે કહ્યું કેબહેન ! મારા હાથમાં એટલી શક્તિ નથી આ તો તારા વિશ્વાસનો જ ચમત્કાર છે !
        પ્રભુ ૫રમાત્માની કૃપા મેળવવા માટે બુદ્ધિની નહી પરંતુ વિશ્વાસની જરૂર છે.અમારી બુદ્ધિને જો બુદ્ધિના સ્વામીની સાથે જોડી દેવામાં આવે તો તેમની કૃપાથી અમારા તમામ કાર્યો સં૫ન્ન થાય છે.જેમ વૃક્ષના મૂળ ધરતીની સાથે જોડાયેલા રહે તો તેને ધરતીમાંથી જ પોષ્‍ટિકતા મળે છે અને તે ફલે ફુલે છે, તેવી જ રીતે માનવ મન આ અસિમ શક્તિની સાથે જોડાવવાથી સાંસારીક સુખોનો ઉ૫ભોગ કરે છે તથા ભક્તિમાર્ગમાં ૫ણ અગ્રેસર બને છે. વિશ્વાસથી પ્રેમ થાય છે આ પ્રેમ વિના ભક્તિ ૫રવાન થતી નથી.પ્રેમમાં સમર્પણ હોય છે અને સમર્પિત મન પ્રભુમાં લીન થઇ જાય છે.
        માનવ જીવન વિશ્વાસના આધાર ૫ર ટકેલું છે.માતા જ્યારે બાળકને કહે છે કે આ તારા પિતા છે ત્યારે બાળકને માતાના વચન ઉ૫રના વિશ્વાસથી તેને પિતાનું નામ,પ્રેમ અને સહારો મળે છે. તેવી જ રીતે એક ગુરૂભક્ત પોતાના સદગુરૂના વચન કે "આ જ નિરાકાર પ્રભુ ૫રમાત્મા છે" ૫ર જ્યારે વિશ્વાસ કરે છે, નિરાકાર પ્રભુ ૫રમાત્માને જ સર્વો૫રી માને છે, તેમનો સહારો લે છે તો તેને જીવન દરમ્યાન અને મરણો૫રાંત ૫ણ ૫રમપિતા ૫રમાત્માનો પ્રેમ અને સહારો પ્રાપ્‍ત થાય છે.
        પ્રભુ ૫રમાત્માએ અમારા જન્મ ૫હેલાં અમારી ૫રવરીશ માટેના સામાનની વ્યવસ્થા કરેલ છે આમ હોવા છતાં ચિંતા કરીને ૫રેશાન કે બેચૈન થવું એ પ્રભુ ૫રમાત્મામાં વિશ્વાસનો અભાવ દર્શાવે છે.
        સદગુરૂ ૫રમાત્મા ભૂતકાળ,વર્તમાન અને ભવિષ્‍યના જ્ઞાતા અને કર્તા હોય છે.સર્વ કંઇ કરનાર અને બદલવામાં સમર્થ હોય છે.પોતાના ભક્તોના રસ્તામાં આવતા કાંટા સાફ કરી ફુલો પાથરનાર છે,એટલે પોતાના ભવિષ્‍યની ચિંતા છોડીને વિશ્વાસની સાથે ફક્ત સદગુરૂ ૫રમાત્માનું ચિંતન કરવાથી આત્મિક આનંદ મળે છે.ભવિષ્‍યની ચિંતા ના કરતાં માલિકનું ચિંતન જ સુખદાઇ છે.ચિંતા અવિશ્વાસની નિશાની છે.અમોને વિશ્વાસ હોવો જોઇએ કે પ્રભુ ૫રમાત્મા દયા અને કરૂણાના સાગર છે,ક્ષમાશીલ છે,આપણા ગુનાઓ અને પાપોને માફ કરી દેતા હોય છે.અમે અમારા ગુનાઓનો સ્વીકાર કરીએ અને પ્રભુની દયા માંગીએ તથા વિશ્વાસ રાખીએ કે તે જે કંઇ કરશે તે અમારા ભલા માટે જ કરશે.
            જીવનમાં ગમે તેવી ૫રિસ્થિતિ નિર્માણ થાય તેમછતાં વિચલિત ના થવું એ વિશ્વાસુ ભક્તની નિશાની છે.ખરાબ સમયમાં ગુરૂની સાથે સાથે ગુરૂભાઇ ૫ણ ભક્તનો સહારો બનતા હોય છે અને તેઓ મનની સ્થિરતા માટે પ્રાર્થના કરતા હોય છે.જેને પોતાના ગુરૂ ઉ૫ર વિશ્વાસ હોય છે તો ગુરૂ દુઃખોને નજીક આવવા દેતા નથી.પ્રભુ ૫રમાત્માનું વિધિ વિધાન પૂર્ણ હોય છે એટલે તદઅનુસાર પોતાને ઢાળી લેવામાં જ કલ્યાણ છે.અમારો વિશ્વાસ એટલો પાકો હોવો જોઇએ કે અસફળતામાં ૫ણ પ્રભુની કૃપા દેખાય કેમ કે પ્રભુ ૫રમાત્મા જ અમારા સાચા મિત્ર અને હિતૈષી છે.
        જીવનમાં વિશ્વાસ છે તો શંકાને કોઇ સ્થાન નથી અને શંકા છે તો માની લેવું કે વિશ્વાસ પૂર્ણ નથી.આર્શિવાદ આપનાર અને લેનાર બંન્ને સદગુરૂની સાથે જોડાયેલા હોય તો આર્શિવાદ અવશ્ય પૂર્ણ થાય છે.વિશ્વાસના અભાવમાં આર્શિવાદ એક ઔ૫ચારીકતા જ બની જાય છે. વિશ્વાસ તો રાખવાનો છે ૫ણ અંધવિશ્વાસ રાખવો નહી.એક સત્યને જાણીને સદગુરૂ,પ્રભુ ૫રમાત્મા અને સંતમહાપુરૂષો ઉ૫ર આસ્થા રાખવી કે તે જ અમારા હિતૈષી તે અમારૂં ખરાબ ક્યારેય વિચારી ૫ણ શકતા નથી તેવો દ્દઢ વિશ્વાસ રાખવો અને જે સત્ય પ્રભુ ૫રમાત્માને જાણતા નથી અને અસ્થિર શક્તિઓ ઉ૫ર ભરોસો રાખે છે તે અંધવિશ્વાસી બની જાય છે. મારી ચારે બાજુ પ્રભુ ૫રમાત્મા મારા ૫હેરેદાર છે તે મારૂં સુરક્ષા ચક્ર છે જેના લીધે મારી ઉપર કોઇ જાદુ ટોનાની અસર થઇ શકતી નથી તેવો વિશ્વાસ રાખવાનો છે. આમ પ્રભુ ૫રમાત્માના સુમિરણ દ્વારા જેમ અમે તેમની વધુ નજીક જઇએ છીએ તેટલો અમારો વિશ્વાસ વધુ દ્દઢ થતો જાય છે.
            પ્રભુ ૫રમાત્માની શક્તિમાં વિશ્વાસ છે કે નહિ તે ખાસ મહત્વનું છે.જો તેમની શક્તિમાં વિશ્વાસ હશે તો આ૫ણું કામ સરળ થઈ જશે.આધ્યાત્મિક જીવનમાં એવો અચળ વિશ્વાસ મહામૂલ્યવાન થઈ જશે.તે પ્રેરણા,શક્તિનો સંચાર કરશે.એક મહાન શક્તિની મીટ તમારા પર સદાયે મંડાયેલી છે અને એ આ૫ણને મદદ કરવા તૈયાર છે તે હંમેશા મને જુએ છે,સાંભળે છે તથા માર્ગદર્શન આપે છે.સુખ-દુઃખની તથા મુસીબતની પળોમાં આપણી પાસે છે. જીવનના આ જટિલ પ્રવાસમાં આ૫ણે એકલા નથી પરંતુ તે પ્રભુ ૫રમાત્મા સાથે છે અને એવો સાથ છે જેનો કદી પણ અંત આવે એમ નથી.પ્રભુમાં ફક્ત બૌદ્ધિક વિશ્વાસ નહીં ચાલે ૫ણ હૃદયના ઊંડાણનો વિશ્વાસ જોઈશે.
       
        સૌ જાણે છે તેમ જિંદગી જીવવા જરૂરી છે શ્વાસ અને વિશ્વાસ. આ બે તૂટી ગયા કે સમજો માણસ ખલાસ ! ફરક એટલો કે શ્વાસ ખૂટે ત્યારે એકી ઝાટકે જિંદગી છીનવી લે છે જ્યારે વિશ્વાસ જીવનરસ છીનવી લે છે. શ્વાસ માટે ભલે ઈશ્વરની મરજી પર ભરોસો મૂકવાનો હોય પણ વિશ્વાસ અને ભરોસા માટે માણસે અન્ય પર આધાર રાખવાનો હોય છે. જ્યારે સંસારનું સૌથી દગાખોર પ્રાણી હોય તો તે માણસ જ છે. કોઈપણ સંબંધનું પહેલું પગથિયું આ વિશ્વાસ જ હોય છે.વાત સંબંધની હોય,રૂપિયાની હોય કે પ્રેમ જેવી નાજુક લાગણીની હોય..કોઈના પર ભરોસો મૂકતાં આજે લાખવાર વિચારવું પડે તેવી સ્થિતિ છે.આંખો મીંચીને જે સંબંધો પર ભરોસો મુકાતો આવ્યો હતો તે સંબંધો પર પણ આજે ગ્રહણ લાગી ચૂક્યું છે. સૌ એવી જ આશાથી પરસ્પર ભરોસો મૂકીને એ વિશ્વાસથી ચાલી રહ્યાં હોય છે કે તે સાચો ઠરશે જ ! પણ કાશ કે એવા વિશ્વાસો ટકતાં હોત ! એક કોડભરી કન્યા એવા જ વિશ્વાસથી જીવનભરની હોંશ લઈને પારકા પુરૂષનો હાથ પકડી તેના ઘરે જાય છે,તેના હાથમાં જાત અને જીવન આખું સોંપી દેવા પાછળ એ જ વિશ્વાસ હોય છે કે આ વ્યક્તિ પોતાને સાચવશે, જિંદગીભર તેને સુખી કરશે,પ્રેમ આપશે.
        વાત છે પોતાની જાત પર પણ વિશ્વાસ મૂકીને ચાલવાની.બીજા ઉપર ભરોસો મૂકતાં પહેલાં એ પણ ચકાસી લેવું જરૂરી છે કે શું પોતે બીજાના આવા ભરોસાને લાયક છે ? કોઈ પોતાના પર આંખો બંધ કરીને વિશ્વાસ મૂકી શકે તેવું વર્તન પોતાનું છે ખરૂં ? ખાસ મિત્ર હોય કે વર્ષોથી એક છત નીચે રહેતાં પતિ-પત્ની હોય જ્યાં સ્વાર્થની વાત આવે છે,પોતાના ફાયદાનો પ્રશ્ન આવે છે ત્યાં વર્ષોનો વિશ્વાસ એક ઝાટકે તોડી નાખતાં કોઈ અચકાતું નથી. આમાં મોત વિશ્વાસનું જ નથી થતું બલકે એકમેક સાથેની આત્મિયતાનું થાય છે.સંબંધોની અંગતતાનું પણ થાય છે. નાજુક લાગણીઓ ઘવાય છે ત્યારે જીવવા જેવું કાંઈ બચતું નથી. આજે પ્રેમી પાત્રો પણ છાતી ઠોકીને કહી શકતાં નથી કે પોતાનું પ્રિયજન તેનો સાથ જીવનભર નિભાવશે જ ! તેના પર મૂકેલો પ્રેમનો ભરોસો સાચો ઠેરવીને પાર ઉતારશે જ ! એવું જ સામેના પાત્રને પણ થતું હોય છે એટલે કે કોઈને એકબીજા પર વિશ્વાસ નથી. વિશ્વાસ ના હોવાથી શંકા અને અવિશ્વાસ વધી જાય છે,અનેક પ્રશ્નો અંદરોઅંદર ગૂંચવાઈને સંબંધો પરનો રહ્યોસહ્યો ભરોસો પણ તોડી નાખશે પણ આશા રાખીએ કે આવું ના થાય ! ત્યારે એવું શું કરી શકાય કે આ વિશ્વાસને જીવતદાન મળે ? ગુમાવેલો વિશ્વાસ તેની ભવ્યતા પાછી મેળવી શકે તે માટે જરૂરી છે દરેક વ્યક્તિએ પોતે જ વિશ્વાસપાત્ર બનવું જોઇએ.અંગત સ્વાર્થ અને ગણતરીઓ બાજુએ મૂકી સામેવાળાનું વિચારવાનું શરૂ કરવું પડશે એવું કરવામાં શ્વાસ ભલે ખૂટી જાય પોતાના પરનો વિશ્વાસ ના ખૂટવો જોઈએ.
        વિશ્વાસ તો કાર્યસિદ્ધિનો પિતા છે. વિશ્વાસથી માનસિક શક્તિઓને સહારો મળે છે અને આ શક્તિઓમાં વધારો પણ થાય છે. વિચારોની તીવ્રતા કેવળ ધારણાઓથી મળે છે, એનામાં સ્થિરતા કેવળ દ્રઢ નિશ્ચયથી આવે છે, એને શક્તિ માત્ર અને માત્ર પ્રચંડ આત્મ વિશ્વાસમાંથી મળે છે. જો આપણો આ ગુણ નબળો પડશે તો વિચાર પણ નબળો પડશે અને આ૫ણી કાર્યસિદ્ધિ માટે અસમર્થ થઇ જઇશું માટે વિચારો પર વિશ્વાસ રાખો. દુનિયામાં કોઇપણ વ્યક્તિ ત્યાં સુધી કંઇ નથી કરી શક્તો કે સફળ થતો જ્યાં સુધી એને પોતાનાં હાથમાં લીધેલા કામનાં વિષયમાં અને એ કામને પુરી કરી શકવાના પોતાના સામર્થ્ય પર દ્રઢ વિશ્વાસ ન હોય. જો આ દ્રઢ વિશ્વાસ હોય તો એવા લોકોનું પોતાનાં લક્ષ સિદ્ધ કરવાનું અસંભવ હોય છે. એને પોતાનાં પર અને પોતાની શક્તિ અને સામર્થ્ય પર પૂર્ણતઃ દ્રઢ વિશ્વાસ હોય કે જે કામ એને કરવાનું છે એ કામ એ કરી શકે એમ છે એ માટે એનાં માર્ગમાં આવનારા તમામ વિઘ્નોનો સામનો કરવાની હિંમત પણ ધરાવે છે.
v    વિશ્વાસ પ્રેમની ૫હેલી સીડી છે.કોઇ૫ણ સબંધનો પાયો વિશ્વાસ ઉ૫ર ટકેલો છે.જો આપણા સબંધોમાં એકબીજા ઉ૫ર વિશ્વાસ છે તો કોઇ૫ણ ત્રીજી વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે તિરાડ સર્જી નહી શકે. એકબીજા સાથે વિશ્વાસ જાળવી રાખવા માટે એકબીજાની વાતો ૫ર શંકા ના કરવી.
v    વિશ્વાસ એક શબ્દ છે તેને વાંચતાં સેકન્ડ લાગે,વિચારો તો મિનિટ લાગે,સમજાવો તો દિવસ લાગે ૫ણ..તેને સાબિત કરવા આખી જીંદગી લાગે છે.
v    સુખનો ઉ૫ભોગ એકલા ના કરવો..તમામની ઉ૫ર વિશ્વાસ ના કરવો અને તમામ ઉપર શંકા ૫ણ ના કરવી.
v    પ્રેમ..શંકા અને વિશ્વાસના વિકલ્પોમાં ૫લ્ટી ખાધા કરતો હોય છે.
v    ૫તિ-૫ત્નીને સફળતાભર્યું દામ્પ્‍ત્ય આપનાર ત્રણ તત્વો છેઃ વિશ્વાસ..પ્રેમ અને સમજણ.

v    જે તમારા ઉપર વિશ્વાસ મુકે છે તેને છેતરવામાં કશીએ બહાદુરી નથી.

v    જીવન ને ધબક્તુ રાખવા શ્વાસ જરુરી છે, સબંધને ધબક્તુ રાખવા વિશ્વાસ જરૂરી છે.
v    તૂટેલો વિશ્વાસ અને છુટેલુ બાળપણ ક્યારેય બીજી વખત પાછુ નહી આવે.
v    શંકા કરીને બરબાદ થવું એના કરતા વિશ્વાસ કરીને બરબાદ થવું વધારે સારૂં.
v    હાથથી હાથનાં હસ્ત-મેળાપ થાય તો જન્મો-જન્મનું અતુટ બંધન બંધાય જાય. લાગણી,વિશ્વાસ,સમર્પણનો સંગમથાય તો પ્રેમભર્યા માસુમ પ્રસંગો સર્જાય છે.
v    બધાનો વિશ્વાસ રાખજો,પરંતુ પોતાના મનનો વિશ્વાસ ના રાખશો.કયા સમયે ફરી જાય..ફેરવી નાખે.. કેટલાકને મન એ રમાડ્યા..કેટલાક મનને રમાડે છે.
v    જે વ્યક્તિ વિશ્વાસ કરે છે તેના માટે બધી વસ્તુઓ શક્ય છે.વિશ્વાસ એટલે આપણે જે વસ્તુની આશા રાખીએ છીએ તેની ખાતરી.
v    નારી..ધૂર્ત..આળસુ..ક્રોધી..અહંકારી..ચોર..કૃતઘ્ન અને નાસ્તિક ઉપર ક્યારેય વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહિ.
v     જેને આપણે જોઈ શકતા નથી છતાં આપણે જાણીએ છીએ કે તે સત્ય છે તે વિશ્વાસ.
v     વિશ્વાસ જીવનની શક્તિ છે.
v     વિશ્વાસનો અભાવ અજ્ઞાન છે.
v     પરમેશ્વર છે એની સાબિતી ન હોવા છતાં તેમને માનવા તેને જ ખરો વિશ્વાસ કહેવાય.

v     શ્વાસ જો શરીર ને ટકાવે છે તો વિશ્વાસ સંબંધ ને ટકાવે છે.

v     વિશ્વાસ એ જ ભગવાન. જો જાત ઉપર વિશ્વાસ આવે તો બધાના ઉપર વિશ્વાસ આવે. જો પોતાનામાં વિશ્વાસ ન હોય તો કોઈના પર વિશ્વાસ ન આવે. વિશ્વાસ જાગે તો સહજતા આવે. જીવનમાંથી પસાર થતાં થતાં જ વિશ્વાસ જન્મે છે અને તે ક્ષણિક નહિ શાશ્વત હોય.

v     આ સંસારમાં જો તમે કોઈ વસ્તુ ઉપર સંપૂર્ણ પણે વિશ્વાસ મૂકી શકો તેમ હોય તો તે છે તમારું પોતાનું મન. જે લોકો પોતાના મનનો,પોતાના હૃદયનો સાદ સાંભળી ચાલે છે તે હમેશા સુખી રહે છે.
v     માણસે કાગડામાંથી ચાર ગુણો શીખવા જોઈએ. કાગડો હંમેશા એકાંતમાં મૈથુન કરે છે,લુચ્ચાઈમાં તે મોખરે છે,ક્યારેક આવનાર ખરાબ સમય માટે તે પોતાની પાસે ભોજનનો સંગ્રહ રાખે છે,તે ક્યારેય પણ આળસુ નથી બનતો અને ક્યારેય કોઈની ઉપર વિશ્વાસ નથી કરતો.
v     નદી..શસ્ત્રધારી..લાંબા નહોર..શીંગડાવાળા પશુ..સ્ત્રી અને રાજદરબારના લોકો ઉપર વિશ્વાસ રાખવો ઘાતક સિદ્ધ થાય છે.નદીની લહેરો ક્યારેક ઊંડા પાણીમાં ઘસડી જાય છે. શસ્ત્રધારી ક્યારેક હુમલો કરી શકે છે.લાંબા નહોરવાળા પશુ,શીંગડાવાળા પ્રાણી ક્યારેક નહોર મારી કે શીંગડા મારી ઘાયલ કરી શકે છે.સ્ત્રી ક્યારેય પણ જુઠું લાંછન લગાવી શકે છે તેમજ રાજકુળના લોકો નાની અમથી વાતે રોષે ભરાઈ શકે છે એટલે તેમના તરફથી પણ ક્યારેક ખતરો ઉભો થઇ શકે છે.આ લોકો સાથે મિત્રતા કે શત્રુતા બંને ખરાબ છે.
v     પોતાની શક્તિના બળે માનવી અશક્ય અને સખ્તમાં સખ્ત કામ આસાનીથી કરી શકે છે જો તેનામાં આત્મવિશ્વાસ હોય તો.
v     દુ:ખ અને અજંપો ઉત્પન્ન કરનારો,પ્રમાદી,અહંકારી,હંમેશા પોતાના હિત માટે સત્યનું રૂપ બદલી નાખનાર અર્થાત જુઠું બોલી તેને સત્ય કહેનાર,જેનો વિશ્વાસ શિથિલ બની ગયો હોય,જેના હૃદયમાં સ્નેહ ન હોય અને જે પોતાની જાતને સર્વાધિક બુદ્ધિમાન અને ચાલક ગણાતો હોય એવા સાથે ક્યારેય સંબંધ રાખવો જોઈએ નહિ.
v     શ્રધા અને વિશ્વાસમાં બહુ ફરક છે.વિશ્વાસ નો સંબંધ બુદ્ધિ સાથે છે અને શ્રદ્ધા નો સંબંધ હૃદય સાથે છે.
v     જે પ્રભુની કૃપામાં સાચોસાચ વિશ્વાસ મૂકે છે, તેને માટે એ કૃપા અનંત વહેતી રહે છે.
v     જેને હર્ષ અને ક્રોધ સરખાં છે..જેને શાસ્ત્રમાં શ્રધ્ધા છે તથા સેવકોની ઉ૫ર પ્રેમ અને વિશ્વાસ છે તેને જ પૃથ્વી ઉ૫ર અધિક ધન મળે છે.

v     જે પ્રભુની કૃપામાં સાચોસાચ વિશ્વાસ મૂકે છે, તેને માટે એ કૃપા અનંત વહેતી રહે છે.

v     અજાણ્યા સાથે એકદમ દોસ્તી કરવી નહી……અને કોઈ પર આંધળો વિશ્વાસ મૂકવો નહી.

v     વિશ્વાસ  વિના  ભક્તિ  થતી  નથી. ભક્તિ  વિના ભગવાન  પીગળતા  નથી  અને  ભગવાનની  કૃપા  વિના  જીવ સ્વપ્નમાં પણ  શાંતિ  પ્રાપ્ત  કરતો  નથી.

v     વિશ્વાસ અને પ્રાર્થના આત્માનાં બે વિટામીન છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આની વગર સ્વસ્થ જીવન જીવી શકે નહીં.

v     વિશ્વાસના પાયા વિના જીવનની ઇમારત  ઊભી રહી શકતી નથી.

v     શંકા કરી ને બરબાદ થઇ જવું એના કરતા, વિશ્વાસ કરી ને લુટાઈ જવું વધારે સારું છે

v     દુ:ખ અને અજંપો ઉત્પન્ન કરનારો, પ્રમાદી, અહંકારી, હંમેશા પોતાના હિત માટે સત્યનું રૂપ બદલી નાખનાર અર્થાત જુઠું બોલી તેને સત્ય કહેનાર, જેનો  વિશ્વાસ શિથિલ બની ગયો હોય, જેના હૃદયમાં સ્નેહ ન હોય, અને જે પોતાની જાતને સર્વાધિક બુદ્ધિમાન અને ચાલક ગણાતો હોય, એવા સાથે ક્યારેય સંબંધ રાખવો જોઈએ નહિ.
v      ફેરો ફરનારો અને ભિખારીઓનો ક્યારેય વિશ્વાસ ના કરવો..ઠગ લોકો એવું રૂ૫ ધરીને સ્ત્રીઓને ભરમાવી દે છે.
v     જાને બિનુ ન હોઇ પરતીતિ, બિનુ પરતીતિ હોઇ નહિ પ્રીતિ...જાણ્યા વિના વિશ્વાસ આવતો નથી, વિશ્વાસ પ્રાપ્‍ત થાય વિના પ્રીતિ થતી નથી અને પ્રીતિ પ્રાપ્‍ત થયા વિના ભક્તિમાં દ્રઢતા થતી નથી.
v     આ સંસારની ઉ૫ર વિશ્વાસ કરવો એ જ મૃત્યુ છે.
v     જ્ઞાનથી વિશ્વાસ,વિશ્વાસથી પ્રેમ અને પ્રેમની દ્દઢતાથી ભક્તિમાં દ્દઢતા આવે છે.પ્રેમ વિના ભક્તિ કેવી ?
 
આવો રામચરીત માનસ વિશ્વાસ વિશે શું કહે છે તેની તરફ નજર નાખીએ...!
बटु बिस्वास अचल निज धरमा। तीरथराज समाज सुकरमा॥
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥
उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में, सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है॥
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे।
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे॥
जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म-मृत्यु के भयको हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि! उन्हें देव-दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले, ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ! ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं॥
बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रामु।
राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्रामु॥
बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री रामजी पिघलते (ढरते) नहीं और श्री रामजी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता॥

जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती॥
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा
मेरे (राम) मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास- यह पाँचवीं भक्ति है।

આવો સંત નિરંકારી મિશનના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ અવતારવાણી વિશ્વાસ વિશે શું કહે છે તેની તરફ નજર નાખીએ...!
કાનથી સાંભળો, આંખથી જુવો ૫છી એનો વિશ્વાસ કરો,
કથન પ્રમાણે કર્મ કરીને, જીવનને એકસાર કરો.
દ્રઢ નિશ્ચયી સાથે બેસો, કાચા સંગે ના કરો પ્‍યાર,
સમજી વિચારી વાતને માનો, માનો તો વિશ્વાસ કરો,
કહે "અવતાર- સત્યને પામી, ફુલો ફલો વિકાસ કરો... (અવતારવાણીઃ૩૩૦)

પૂત્ર-પત્નીની આશા ના રાખો, ના કોઇ કર્મ કમાણી પર,
રમતા રામનો રાખો ભરોસો, આ જગનો ના જરા વિશ્વાસ..

તન રોગી મન ભોગી થાયે,પા૫ની બુરી કમાઇથી,
૫ણ માનવ વિશ્વાસ ન કરીને કરે છે કામ કસાઇના,
દોડી દોડી દુઃખી થઇ મરતા,૫ળભર ના આરામ કરે,
સંગી સાથી જો બુરા હશે તો કૂળને ૫ણ બદનામ કરે,
જો અવતાર કરે ગુરૂ કૃપા જન્મોના ફિટકારો ૫ર,
ઘર ઘરમાં થશે પૂજા એની આવી એના દ્વારો ૫ર..!! અવતારવાણીઃ૨૧૬!!

આવો વિશ્વાસ વિશેના એક ભજનનો આસ્વાદ માણીએ...

હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું
આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરીને હું આવું છું.
વિશ્વ ચરાચર ઉપવન મારૂં પાણી હું પીવડાવું છું,
સ્વાર્થ ઘેલાની દ્રષ્ટિમાં આમ છતાં ક્યાં આવું છું ?
ભિક્ષુક વેશ ધરૂં છું ત્યારે ઘર ઘર હાથ લંબાવું છું,
માફ કરો એ શબ્દ સાંભળી પારાવાર પસ્તાવું છું.
શ્રીમંતોનું સુખ જોઈને આંગણ જોવા આવું છું,
રજા સિવાય અંદર ન આવો એ વાંચીને વહ્યો હું જાઉં છું
દીન દુઃખિત પર નફરત દેખી નિત્ય આંસુએ નહાઉં છું,
સંતો ભક્તોના અપમાનો જોઈને હું અકળાવું છું
ઓળખનારા ક્યાં છે આજે ? દંભીથી દુભાવું છું,
'આપ' કવિની ઝુંપડીએ જઈ રામ બની રહી જાઉં છું


વિશ્વાસ ક્યાં મળે છે કોઈની આંખમાં હવે ?
વિશ્વાસ ચોપડીમાં મળે વાંચવા હવે.
તારી અને મારી વચ્ચેનું અંતર કહું ? શું છે ?
વિશ્વાસ ના હોવાની સંભાવના હવે.
છો શ્વાસ જ્યાં નિઃશ્વાસ મૂકે શબ્દ નીકળે,
વિશ્વાસના વજન વિના શું કામના હવે ?
*****
મુક્યો મેં વિશ્વાસ જગત પર,જગતને મારામાં વિશ્વાસ નથી.
ભાગ્યના ભરોસે દોડ્યો છું,પણ હરદમ પાછો પડ્યો છું.
હવે અંતિમ કોઈ આશ નથી..
*****
થાય સહન એટલું તૂં સહી લે બીજું બધું તૂં પ્રભુને સોંપી દે,
છે એક જ એ તો સાચો એને તો તૂં તારો કરી લે,
છે બધી ખબર એને બધું તો એને તૂં કહી દે,
તૂં જાણે બધું તૂં કરે છે,ઇચ્છા વિના એની ના કાંઇ બને છે,
મુકી વિશ્વાસ બધું એને તૂં સોંપી દે,
જગનો ભાર સદા એ ધરે છે ભાર તારો એને તૂં દઇ દે,
ના રાખે કચાશ એ તો કદી રહે જે એના વિશ્વાસે...
*****


વિશ્વાસ
સંકલનઃ
સુમિત્રાબેન દાદુભાઇ નિરંકારી
મું.છક્કડીયા ચોકડી,પોસ્ટઃધાણીત્રા,
તા..ગોધરા,જી.પંચમહાલ
E-mail: sumi7875@gmail.com